ul. Bukowa 24, 43-100 Tychy
 • Polski
 • Українська
 • English

REGULAMIN

REGULAMIN APARTHOTEL

dla pobytów krótkoterminowych

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORAMCJE

 • Minimum rezerwacyjne 2 noclegi
 • Doba noclegowa 16:00 – 10:00
 • Zakaz przebywania zwierząt
 • Cisza nocna 22:00 – 06:00
 • W całym obiekcie obowiązuje zakaz palenia (dotyczy również papierosów elektronicznych)
 • Na terenie obiektu obowiązuje system kontroli dostępu oraz prowadzony jest monitoring wizyjny.
 • Termin wpłaty zadatku: do 3 dni od momentu dokonania rezerwacji.
 • Rezerwacje z oferty elastycznej według oferty z portali rezerwacyjnych
 • Rezerwacje w opcji bezzwrotnej – płatne z góry
 • W przypadku anulowania rezerwacji po jej złożeniu i opłaceniu (lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu) wpłacony zadatek przepada i nie jest zwracany.

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Aparthotel Bukowa. Dokonując ww. czynności, Klient potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Aparthotel Bukowa.
Regulamin jest dostępny na stronie Aparthotel Bukowa jak również w książce hotelowej.
Na potrzeby niniejszego Regulaminu, Aparthotel Bukowa zwany jest w dalszej części hotel zaś najmujący Gość określany jest jako Klient.

§2 REZERWACJA

Zgłoszenie rezerwacyjne można złożyć osobiście, listownie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną pod adresem info@bukowa.tychy.pl lub pod numerem telefonu 518 719 829 jak również na partnerskich portalach rezerwacyjnych
Zgłoszenie rezerwacji musi zawierać:

 • Imię nazwisko rezerwującego
 • Numer telefonu
 • Adres mailowy
 • Termin rezerwacji
 • Liczba osób
  Hotel, na adres Klienta, przesyła potwierdzenie rezerwacji obejmujące:
 • Datę pobytu Klienta
 • Rodzaj apartamentu
 • Cenę dobową wynajmu
 • Opłatę tytułem sprzątania
 • Opłatę za usługi dodatkowe
 • Wartość rezerwacji
 • Dane konta
 • Wysokość wymaganego zadatku
 • Informację na temat zasad rezerwacji

§3 ZADATEK

Gwarancją rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 50%.Zadatek - zgodnie z definicją artykułu 394 Kodeksu Cywilnego - nie podlega zwrotowi.
Brak wpłaty zadatku w terminie wskazanym w potwierdzeniu skutkuje anulacją rezerwacji.
W przypadku oferty elastycznej rezerwacja może być bezkosztowo anulowana w terminie 7 dni przed przyjazdem. W takim przypadku wpłacona przedpłata zostanie zwrócona. W przypadku anulacji rezerwacji po tym terminie lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu hotel obciąży Gościa opłatą w wysokości 50% wartości rezerwacji.
Oferta bezzwrotna skierowana do osób zdecydowanych, z brakiem możliwości bezkosztowej anulacji lub modyfikacji, ale z gwarancją niższej ceny, objęta jest opłatą rezerwacyjną w wysokości 100 % wartości rezerwacji.
W przypadku, gdyby do wykonania umowy nie doszło z przyczyn leżących po stronie hotelu, w szczególności w przypadku, gdyby z przyczyn leżących po stronie hotelu pobyt został odwołany, Klient może żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. Wyjątkiem są sytuacja spowodowane siłą wyższą lub nadzwyczajne opisane w paragrafie ? Regulaminu

§4 OPŁATY

W dniu rozpoczęcia rezerwacji Klient zobowiązany jest do uiszczenia pozostałej kwoty tytułem rezerwacji. Warunkiem otrzymania karty / klucza do apartamentu jest zakończenie płatności w kiosku recepcyjnym Hotelu.
W przypadku gdy do wykonania umowy nie doszło z przyczyn leżących po stronie Klienta, lub w przypadku gdy Klient nie stawia się w dniu rozpoczęcia rezerwacji, lub w trakcie trwania rezerwacji dokonuje skrócenia pobytu lub rezygnuje z pobytu, wpłacona kwota, tytułem rezerwacji, nie podlega zwrotowi.
Opłaty tytułem usług dodatkowych, Klient reguluje w dniu rozpoczęcia rezerwacji. Opłata w wysokości 50PLN tytułem rezerwacji i korzystania z garażu podziemnego obejmuje 1 dobę noclegową.
Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na doliczenie opłaty za sprzątanie w wysokości 120PLN, która doliczana jest do kwoty rezerwacji jednorazowo.
Dodatkowe sprzątanie zamówione przez Klienta podczas pobytu w cenie 120PLN / pojedyncze sprzątanie, regulowana jest każdorazowo po usłudze sprzątania.
Tytułem wniesionych opłata Hotel wystawia potwierdzenie fiskalne w dniu dokonania wpłaty. Gdy Klient podróżuje służbowo i tytułem pobytu niezbędne jest wystawienie faktury - dane należy przekazać przed uiszczeniem opłaty. W innym przypadku Hotel może odmówić wystawienia faktury innej niż na dane Klienta jako osoby prywatnej wskazane podczas rezerwacji.

§5 MELDUNEK

Najmujący pokój lub apartament Klient hotelu zobowiązany jest do wypełnienia karty meldunkowej. Na żądanie pracownika Aparthotel Bukowa zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający weryfikację danych, Hotel może odmówić wydania klucza do apartamentu
Klient nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
Przebywanie osób niezameldowanych w apartamencie po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego Klienta na uiszczenie opłaty za każdą dodatkową osobę w wysokości 150PLN /doba.

§6 DOBA HOTELOWA

Pokoje, apartamenty i studia w hotelu wynajmowane są na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 w dniu wynajmu do godziny 10.00 dnia następnego.
Wcześniejsze udostępnienie apartamentu w dniu przyjazdu uzależnione jest od aktualnego obłożenia i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Hotel. Niezależnie od dobrej woli Hotelu nie gwarantuje on wcześniejszego zameldowania w dniu przyjazdu. Aby uzyskać gwarancję ze strony hotelu zameldowania, należy opłacić indywidualnie ustaloną kwotę na rzecz wcześniejszego wynajmu Apartamentu.

Przedłużenie doby Hotelowej uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Hotel. Pozostawienie rzeczy poza godzinę 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdyby Klient nie opuścił lub nie opróżnił pokoju po godzinie 10.00 - Hotel naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu według cen pełnych.

§7 USŁUGI

Hotel świadczy usługi w wybranym Apartamencie zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
Hotel udostępnia bezpłatne miejsca parkingowe oznaczone logo hotelu bez gwarancji miejsc parkingowych. Miejsca parkingowe są niestrzeżone a Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pozostawionego mienia.
Płatny parking w garażu podziemnym gwarantowany jest w przypadku dokonania wcześniejszej rezerwacji i wniesienia opłaty w wysokości 50PLN doba.
Hotel świadczy usługę sprzątania/ wymiany pościeli i ręczników na życzenie Klienta według stawek publikowanych na stronie internetowej oraz w książce hotelowej.
Pobyt dziecka do lat 3 śpiącego na łóżku wraz z rodzicami lub w swoim łóżeczku nie wymagające pościeli jest bezpłatny. W innym przypadku cena liczona jest według obowiązującej stawki dobowej.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

Klient oraz jego Goście odpowiadają za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia
jakie wyrządzą w wynajętym Apartamencie, częściach ogólnodostępnych jak i na terenie hotelu. Zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia hotelu o wszelkich szkodach, które wyrządzili i zobowiązują się do ich pokrycia.
Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Klient ma bezwzględny obowiązek przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie hotelu.
Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
Klient zobowiązuje się do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa. Na terenie hotelu, obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej spowoduje konieczność natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu wpłaconej kwoty

§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

Odpowiedzialność Z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Klienta do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Hotel nie prowadzi usługi przechowywania bagaży, rzeczy wartościowych, dokumentów jak również nie świadczy usług deponowania przedmiotów. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów lub żywych zwierząt w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu w obrębie obiektu czy na terenie garażu podziemnego.

§10 REKLAMACJE

Klient ma prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmowane są drogą elektroniczną na adres info@bukowa.tychy.pl
Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług w formie pisemnej, nie później niż do dnia zakończenia pobytu.
Hotel dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

§11 POSTANOWIENIA DODATKOWE

Na terenie obiektu, w tym - w pokojach i na balkonach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych . Palić można tylko w wyznaczonych miejscach na zewnątrz budynku.
Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój/apartament Klienta, zgody na pokrycie kosztów ozonowania, aromatyzacji pokoju oraz związanego z tym przestoju Apartamentu w wysokości 1100 złotych.
Każdy Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Aparthotel Bukowa Tychy ul. Bukowa 24, niezbędnych do realizacji pobytu Klienta w Hotelu i korzystania przez Klienta z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
Klient wyraża zgodę na informowania Go drogą mailową o ofertach specjalnych, promocjach i pakietach pobytowych. Klient może w każdej chwili wycofać swoją zgodę.
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
Regulamin hotelu podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej, w drodze indywidualnego informowania Klienta przy potwierdzeniu rezerwacji oraz poprzez umieszczenie go w apartamentach w książce hotelowej.

§12 SYTUACJE NADZWYCZAJNE

W przypadku wprowadzenia ogólnych Rozporządzeń związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi tj. między innymi pandemii, klęski żywiołowej, katastrof, obostrzeń społecznych, obiekt działa zgodnie z wprowadzanymi zaleceniami oraz obostrzeniami.
W trakcje zameldowania, pobytu oraz wymeldowania w okresie zaostrzonego reżimu sanitarnego i restrykcji - pracownik obiektu może na bieżąco decydować o szczególnych zasadach pobytów, których celem jest zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa zarówno pracownikom oraz Klientom hotelu.
Osoby nie stosujące się do regulaminu obiektu, wytycznych sanitarnych i bezpieczeństwa mogą być poproszone o opuszczenie Hotelu, bez możliwości ubiegania się o zwroty wpłaconych kwot tytułem rezerwacji.
Strony mogą uchylić się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy, jeżeli nastąpiło ono w wyniku zdarzenia siły wyższej. „Siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi: działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury. W sytuacji gdy, zaistnienie takich zdarzeń uniemożliwi jakiejkolwiek ze stron należyte wykonanie umowy. Strona ubiegająca się o uchylenie odpowiedzialności, zgodnie pkt. 1 powyżej, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie druga stronę o zaistnieniu zdarzenia siły wyższej uzasadniającego takie uchylenie.

§13 PRAWO WŁAŚCIWE

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

ZAREZERWUJ APARTAMENT

FORMULARZ KONTAKTOWY